Strona glowna

Organizacjami pozarządowymi są wszystkie organizacje, które nie należą do podmiotów podlegających administracji rządowej oraz samorządowej i nie są nastawione na zyski.Organizacje pozarzadowe Ich definicja jest regulowana ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie. Określa ona organizacje pozarządowe jako jednostki nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. W ujęciu prawa Dj na wesele i wodzirej Radom i okolice międzynarodowego, organizacje pozarządowe zrzeszają osoby fizyczne i prawne – najczęściej z różnych krajów, co do zasady minimum trzech. Działają one w oparciu o prawo kraju w którym znajduje się siedziba ich organizacji. Organizacjami prawnymi mogą być także jednostki bez osobowości prawnej – takie jak organizacje studenckie czy zwykłe stowarzyszenia. Nieco odrębna sytuacja prawna występuje w przypadku organizacji takich jak partie polityczne (i ich fundacje), samorządy i związki zawodowe czy organizacje pracodawców. W ich przypadku działanie ustawy jest ograniczone i odnosi się tylko do jej pierwszego i trzeciego działu, z wyłączeniem drugiego. Z jednej strony wpisują się one więc w definicję organizacji samorządowych (bo działają poza sektorem finansów publicznych i nie mają na celu osiągania zysków), zaś z drugiej ustawodawca nie chciał aby mogły one korzystać w pełni z mocy i przywilejów stworzonego aktu prawnego. W efekcie żadna z wymienionych powyżej struktur nie może uzyskać statusu organizacji użytku publicznego – a w efekcie otrzymywać dofinansowania precyzowanego przez ustawę.

Artykuł dzięki: usługi pogrzebowe warszawa